سنسور-چشمی 


نمایش پنجره ای نمایش سطری نمایش همه

: فیلتر ها

s100

توکار سقفی اینفرارد  شعاع دید 12متر و 360 درجه
 

st02b

توکار دیواری اینفرارد شعاع دید 12 متری 180 درجه

st06b

روکار سقفی اینفرارد  شعاع دید 12متر و 360 درجه

ST08

روکار دیواری اینفرارد  شعاع دید 12متر و 180 درجه
 

st700

روکار سقفی ماکرو ویو شعاع دید 25 متر  360 درجه

st701b

روکار سقفی ماکرو ویو شعاع دید 25 متر  360 درجه